جستجو

بلبرینگ 1

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
mm
mm
mm
mm
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
80
قطر خارجی:
mm
170
عرض:
mm
39
بار اولیه:
N
300000
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
400
قطر خارجی:
mm
720
عرض:
mm
256
بار اولیه:
N
7,000,000
بلبرینگ 1
قطر داخلی:
mm
260
قطر خارجی:
mm
540
عرض:
mm
165
بار اولیه:
N
3,650,000
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
80
170
39
300000
275000
4800
4100
400
720
256
7,000,000
10,900,000
820
370
260
540
165
3,650,000
4,650,000
1,390
740
220
370
120
1,860,000
2,700,000
1,860
1,080
190
320
104
1,610,000
2,220,000
2,070
1,260
180
300
96
1,420,000
1,950,000
2,230
1,350
170
260
67
880,000
1,230,000
2,800
1,890
160
270
86
1,160,000
1,550,000
2,490
1,560
150
320
108
1,640,000
1,850,000
2,290
1,520
150
250
80
1,000,000
1,330,000
2,650
1,720