تیم چاکو آمیزه ای است از دانش و تجربه در محیطی پویا و با انگیزه با ترکیبی از متخصصان مجرب، کاردان و دانشگاهی که در حوزه های مختلف عملکردی گرد هم آمده اند تا همراه و پشتیبان صنایع سراسر کشور باشند نتیجه فعالیت اعضای تیم چاکو، ارائه راهکارهایی است که از مبانی علمی ریشه گرفته و در عین حال مبتنی بر واقعیت‌های صنعت کشور و شرایط خاص هر کارخانه است.