کمپین زندگی سبز

هر کسی می تواند قدری سبز زندگی کند ...

رسالت ما در مجموعه صنعتی چاکو در قالب کمپین زندگی سبز، ترویج فرهنگ محیط زیستی

 سبک زندگی سبز، تفکر سبز، رفتار سبز، مشارکت و همکاری در برنامه‌های صنعتی و سازگار با

 ‌محیط و پیوند میان ارائه راهکارهایی برای آشتی میان صنعت و محیط زیست است

logo image
logo image