گریس لیتیم shell

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
NLGI
mm
mm
ویسکوزیته روغن پایه
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
گریس لیتیم shell
درجه سفتی:
3
ویسکوزیته روغن پایه:
220
گریس لیتیم shell
درجه سفتی:
2
ویسکوزیته روغن پایه:
220
گریس لیتیم shell
درجه سفتی:
1.5
ویسکوزیته روغن پایه:
220
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
ویژگی های درونی
محدوده دمایی
NLGI
[]
ویسکوزیته روغن پایه
[cP]
mu
[]
حداقل محدوده دمایی
[C]
T min
C
[C]
T max
[]
[]