آکومولاتور هیدرو پنوماتیک VICKERS

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
ارتفاع
mm
mm
قطر خارجی
mm
mm
قطر درونی
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک VICKERS
ارتفاع:
mm
2013
قطر خارجی:
mm
76.2
قطر درونی:
mm
242.8
ارتفاع سوپاپ زیرین:
mm
88.9
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک VICKERS
ارتفاع:
mm
2013
قطر خارجی:
mm
76.2
قطر درونی:
mm
242.8
ارتفاع سوپاپ زیرین:
mm
88.9
آکومولاتور هیدرو پنوماتیک VICKERS
ارتفاع:
mm
1416
قطر خارجی:
mm
76.2
قطر درونی:
mm
242.8
ارتفاع سوپاپ زیرین:
mm
88.9
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
ابعاد اصلی
ابعاد فرعی
ارتفاع
[mm]
A
قطر خارجی
[mm]
D
قطر درونی
[mm]
F
ارتفاع سوپاپ زیرین
[mm]
C
[]
[]
[]
2013
76.2
242.8
88.9
2013
76.2
242.8
88.9
1416
76.2
242.8
88.9
1416
76.2
242.8
88.9
889
76.2
242.8
88.9
889
76.2
242.8
88.9
577.9
76.2
242.8
88.9
577.9
76.2
242.8
88.9
1969
76.2
230
88.9
1969
76.2
230
88.9