شیر برقی هیدرولیک Rexroth

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
حداکثر جریان توصیه شده
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
شیر برقی هیدرولیک Rexroth
حداکثر جریان توصیه شده:
L/min
1600
شیر کنترل خودکار:
bar
از 25 بار تا 315 بار
شیر اصلی و بخش های P، A، B:
bar
بیشتر از 350
محدوده دمایی:
از -20 درجه تا +80 درجه
شیر برقی هیدرولیک Rexroth
حداکثر جریان توصیه شده:
L/min
1000
شیر کنترل خودکار:
bar
از 25 بار تا 315 بار
شیر اصلی و بخش های P، A، B:
bar
بیشتر از 210
محدوده دمایی:
از -20 درجه تا +80 درجه
شیر برقی هیدرولیک Rexroth
حداکثر جریان توصیه شده:
L/min
870
شیر کنترل خودکار:
bar
از 25 بار تا 315 بار
شیر اصلی و بخش های P، A، B:
bar
بیشتر از 350
محدوده دمایی:
از -20 درجه تا +80 درجه
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
رتبه بندی جریان
رتبه بندی فشار
رتبه بندی دما
[]
[]
حداکثر جریان توصیه شده
[L/min]
Max
فشار عملیاتی شیر کنترل خودکار
[bar]
P
bar
[bar]
P
محدوده دمایی
[C0]
T
محدوده دمایی محیط
[C0]
T
1600
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 350
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه
1000
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 210
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه
870
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 350
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه
460
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 350
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه
170
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 315
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه
3000
از 25 بار تا 315 بار
بیشتر از 350
از -20 درجه تا +80 درجه
از -20 درجه تا +50 درجه