پمپ هیدرولیک پره ای

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
حجم جا به جایی
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
پمپ هیدرولیک پره ای
حجم جا به جایی:
cm3
71
سرعت کاری کمینه:
rpm
1800 تا 900
پمپ هیدرولیک پره ای
حجم جا به جایی:
cm3
71
سرعت کاری کمینه:
rpm
1800 تا 900
پمپ هیدرولیک پره ای
حجم جا به جایی:
cm3
94
سرعت کاری کمینه:
rpm
1800 تا 900
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
حجم جا به جایی
رتبه بندی سرعت
رتبه بندی فشار
حجم جا به جایی
[cm3]
Vg
[]
[]
سرعت کاری کمینه
[rpm]
S min
rpm
[rpm]
S max
فشار کمینه
[bar]
P min
فشار بیشینه
[bar]
P max
71
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
71
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
94
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
118
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
150
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
45
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
45
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
30
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
30
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8
20
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8