پمپ پره ای Rexroth

فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
حجم جا به جایی
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
پمپ پره ای Rexroth
حجم جا به جایی:
cm3
14
سرعت کاری کمینه:
rpm
1800 تا 900
mm
mm
mm
mm
mm
mm
نام محصول
حجم جا به جایی
رتبه بندی سرعت
رتبه بندی فشار
حجم جا به جایی
[cm3]
Vg
[]
[]
سرعت کاری کمینه
[rpm]
S min
rpm
[rpm]
S max
فشار کمینه
[bar]
P min
فشار بیشینه
[bar]
P max
14
1800 تا 900
1800 تا 900
2.5 تا 0.8
2.5 تا 0.8